RM 12,893,466.00
Jumlah Kutipan AWQAF
Ahli Balatin :3
Ahli Zamrud :3
Ahli Zahab :15
Ahli Fiddhah :109
Ahli Hadid :602
Ahli Asas :2654

Log Masuk